Palvelut

Mesikämmenessä kasvatetaan, hoidetaan ja ohjataan sijoitettuja lapsia, joilla on mahdollisesti: 

- koulunkäyntivaikeuksia, joka ilmenee esim. koulupinnauksena, keskittymiskyvyn vaikeutena, oppimisvaikeuksina, koulukiusaamisena tai kiusatuksi tulemisena, aggressiivisuutena. 

- epäsosiaalista käyttäytymistä, mikä näkyy esim. rikollisena toimintana, päihteiden käyttönä ja aggressiivisuutena.

- auktoriteettien vastustamista, jolloin lapsen ja nuoren on vaikeaa tulla toimeen perheensä ja lähiympäristönsä kanssa.

- psykiatrista oireilua, jolloin lapsella ja nuorella on mahdollisesti takana hoitojaksoja psykiatrisilla osastoilla esim. masentuneisuuden, itsetuhoisuuden tai persoonallisuuden rakentumattomuuden vuoksi.

- tarvetta suurempaan tukeen jo arkipäivän asioissa (esim. neuropsykologiset ongelmat).

- vanhemmuuden puutteesta johtuvaa turvattomuutta, joka on mahdollisesti jo varhaislapsuuden aikaisten traumaattisten kokemusten tulos.